pátek 30. prosince 2016

New layout

Finally, I made a nice blog design! (^_^)
Because I want to blog more in 2017! It's one of my resolutions.


Sparkly and magical like a fullmoon light.


For the header, I used a photo from my wedding, taken by my friend Kristýna.
I am holding a sweet candy in a shape of a heart.


Under the cut, I would like to tell you a story about
a heart made of sweetness.

pondělí 5. září 2016

Changes in my life

Drazí přátelé, milí čtenáři,

za pár dní se vdávám, vstoupím do požehnaného svazku s mužem, kterého hluboce miluji. Moci trávit svůj čas po jeho boku je jeden z největších darů, co mi byl v mém životě dán. Se změnou svého jména chci změnit i sebe, stát se někým lepším, někým opravdovějším, dokonalejším. Tato přeměna se nestane ze dne na den, dlouhé měsíce jsem snažila zbavit se špatných a nefunkčních věcí v mém životě, a dlouhé měsíce ještě půjdu po cestě k ideálu mne samé, než budou vidět nějaké výsledky.

Mám před sebou jasnou vizi, co chci dokázat a co chci vytvořit.
Z hloubi srdce a ze všech sil se vynasnažím, aby to byly okouzlující věci, jež obohatí životy druhých.
Udržovat a zdokonalovat náš časopis, Sličnou Antonii.
Naprogramovat novou Lolita Centrálu a vytvořit tak živoucí srdce naší komunity.
Nadále se účasnit a vytvářet lolita setkání, lepší, než ty předchozí.
Vést tento blog a být inspirací pro ostatní.
Nadále se věnovat Porcelain Doll a vylepšit mnohé její aspekty, s nimiž nejsem spokojena.
Pustit se do zcela nového projektu - jedná se o meditační program prosvětlující lidskou duši.

Každé z mých poslání by se dalo rozepsat na dlouhé odstavce, prozatím však zůstanu jen u náčrtku. Více než snění o mých vizích totiž řeknou výsledky mé práce. Přeci jen, vždy je lepší něco zažít, než o tom jen číst.

K mé práci, ke všemu, co jsem vypsala, je nezbytně nutný přístup na Internet. Ten jsem bohužel v minulých měsících měla velmi omezený. Jakmile se vdám, přestěhuji se do bytu se svým drahým manželem, kde konečně od Internetu odříznutá nebudu. Z těchto důvodů i z dalších (finančních, rodinných) jsem se dočasně rozhodla přestěhovat svou šicí dílničku do bytu v Otrokovicích a na prodejně v Olomouci bývat jen pátky a soboty. Dlouze jsem to zvažovala, a momentálně je to nejlepší možné řešení. Nepočítám s tím, že je to řešení konečné, co však bude dál, teď netuším.

Tento krok činím s vědomím, že krokem kupředu. Nikoliv zpět. Věřím, že vše má svůj čas a místo. Mé místo příštího půl roku je po boku novomanžela, nechci (údajně nejkrásnější) začátky manželství trávit v rozdělení. Můj čas příštího půl roku bude investován do programování a tvoření nových systémů, na kterých bude stát můj budoucí život.

Na závěr bych ze srdce chtěla poděkovat všem, jež mne podporují. Být živnostník je těžké. Nechci být negativní, proto si nikdy nestěžuji. Jen chci zdůraznit, jak velice si vážím všech, kdo si u mne něco zakoupí - ať je to velká objednávka či maličkost. Též děkuji mým drahým přátelům, co mě občas pozvou na kafe nebo mi donesou něco dobrého k zakousnutí. Pro mne to znamená víc, než jen milé gesto.

Děkuji vám!

Porcelain Doll Pierrette


Dear friends, dear readers,

I am getting married in few days, I will enter a sacred marriage bond with a man whom I deeply love. To spend my time next to him is one of the biggest treasures I was given in my life. My name will change and I want to change myself with it. I want to become someone better, someone more earnest, more perfect. This change cannot happen in one night, for long months I have been cleaning bad and non-functional things in my life, and long months I will still walk to the ideal of myself, before you see the results.

I have a clear vision what I want to achieve and create.
From the bottom of my heart I will do my best to create amazing things that enrich lives of others.
To continue and make better our magazine, Sličná Antonie.
To program new Lolita Centrala and create a living heart of Czech Lolita community.
Organize Lolita meet-ups, better than my lasts.
Write this blog and be inspirational.
Continue to work for Porcelain Doll and improve many aspects I am not happy with yet.
Start a new project - a meditation program which shines through human soul.


I could write a long article about each of my embassy, but I will keep it just in sketch. Long stories about my visions can't tell as much as final results of my work. It's always better to live something than just read about it.

For my work, for everything I have written above, it is necessary to have an Internet connection. Unfortunately I had very bad one last months. But when I get married and move in new flat with my beloved husband, I will be finally connected. For these reasons and many others (financial, family reasons) I decided to move my sewing atelier to our flat in Otrokovice and be in the boutique in Olomouc only two day per week - Fridays and Saturdays. I was thinking about it a lot, but now it's the best solution. It is definitely not the final solution, but I don't know what will follow.

I make this step with feeling it's a step forward. Not backward. I believe everything has its time and place. And my place next half a year will be by side of my husband, I don't want to spend (supposedly the most beautiful) beginnings of our marriage in separation. My time next half a year will be put into programming and creating new systems, that will run my future life.

In the end I want to thank everyone, who support me. To be an entrepreneur is hard. I don't want to be negative, I never complain. I just want to tell you how much everyone who buys something from me means to me - regardless if it's a big order or a small one.

Thank you!

Porcelain Doll Pierrette

středa 27. července 2016

That day, 21.7.2016

♣ A night visit of my friend Kioko, who needed to use my sewing machine to make herself an outfit for historical role-play with swordplay. (Yeah, some of my lolita friends are pretty dangerous, although they seem lovely as a cake!)
♥A typical midnight at Porcelain Doll - sewing, coffee and chocolate! My friends bring me chocolate all the time and I use it as a fuel :D
♣ I wore the Porcelain Doll uderskirt Bess as a skirt that day - it looks lovely in casual Classic coords :)
♥ And one nice story from that night, when I was going through the town:
-
Drunken stranger: "Miss, why are you so beautiful?"
Me: "..."
Drunken stranger: "Because the God created you so!"
Me: "Um... Thank you?"
Drunken stranger: "Don't thank me, thank him!"

---

♣ Večerní návštěva mé kamarádky Kioko, která potřebovala využít můj šicí stroj, aby si ušila historizující oufit na šerm na nějaký larp. (Některé moje lolita kamarádky jsou docela nebezpečné, ač se tváří jako roztomiloučké květinky!)
♥ Typický půlnoční dýchánek u Porcelain Doll - šití, káva a čokoláda! Přátelé mi pořád nosí čokoládu tak ji pojídám pro nabytí energie :D
♣ Ten den jsem na sobě měla spodní sukni Bess od Porcelain Doll - vypadá krásně ve jednoduchých Classic kombinacích :)
♥ A na závěr historka z té noci, když jsem šla později městem:
-

Opilý muž: "Slečno, proč jste tak krásná?"
Já: "..."
Opilý muž: "Protože vás tak Bůh stvořil!"

Já: "Um... Děkuji?"
Opilý muž: "Mě neděkujte, to děkujte jemu!"


And - I almost forgot! A new issue of czech lolita magazine is out! :)
You can read it online for free at www.slicna-antonie.cz - for English click on the flag in top right corner.

A - málem bych zapomněla! Vyšlo nové číslo našeho lolita časopisu! :)
Můžete si jej přečíst zdarma na www.slicna-antonie.cz

 

čtvrtek 17. března 2016

That day, 28.2.2016

♥ About twice a month we have a little meet-up in Olomouc. We call it "Tea Time"! If you live in Olomouc, feel free to join our meet-up group here on Facebook.
♣ Each Tea Time is somehow special - sometimes we have a special dresscode, other time we have a special program. That day we wanted to visit a newly opened luxorious restaurant - Svatováclavský Restaurant. Wow, it was such a fancy place! Bud sadly it was forbidden to take photos inside, so look at their website at the interier :)
♥ It was probably the first meetup where were more men than women! That's very rare at our lolita meetups. No wonder the talk was mostly about steampunk and sci-fi. Thanks to them is my lists of "must watch movies" and "must read books" longer... :D
♥ Then we went to the town to take some photos. Thanks to Michal we have a lot of nice photos here :)
♣ And in the end of the day we went to a beautiful café Bellis! The yummy cake on the picture is from there. It was one of the most delicious cake I have ever eaten :3
♥ (Secret info for my readers: I hope to plan a lovely lolita tea party in the café Bellis this summer, so stay tuned! (^_-))

---

♥ Asi dvakrát do měsíce míváme malé setkání v Olomouci. Říkáme tomu "Čas na čaj"! Pokud žijete v Olomouci, klidně se připojte k naší skupině zde na Facebooku.
♣ Každý Čas na čaj je něčím zvláštní - někdy máme specielní dresscode, jindy je to specielní program. Ten den jsme chtěli navštívit čerstvě otevřenou luxusní restauraci Svatováclavský Restaurant. Takové pohádkové místo! Bohužel ale se uvnitř nesmělo fotit, tak se na interiér můžete podívat jen na jejich webu :)
♥ Byl to nejspíše první sraz, kde bylo více mužů než-li žen! To je u našich lolitích srazů velmi výjimečné. Není divu, že se řeč točila hlavně kolem steampunku a sci-fi. Skvělé, teď jsou mé seznamy filmů, co chci vidět a knížek, co chci přečíst ještě delší :D
♥ Následovně jsme zašli do města udělat pár fotek. Děkuji Michalovi za spoustu pěkných fotek zde :)
♣ A nakonec jsme zakotvili v krásné kavárně Bellis! Ten vynikající dort na fotce je odtud. Jeden z nejlepších, co jsem kdy jedla :3
♥ (Svým čtenářům vyzradím malé tajemství: přála bych si v kavárně Bellis udělat kouzelnou lolití tea party letos v létě. Máte se na co těšit (^_-))


 

pondělí 8. února 2016

That day, 6.2.2016

♥ Such a lovely day it was! First, a visit of Křehká Figurka, who brought lot of pretty handmade accessories for the store :) Then we went for a cheese cake together into "Tvarůžková Cukrárna" - a special patisserie which specialises in cakes made of famous stingy cheese made only in Olomouc!
♣ Then visit of my dear friend Kioko, and later an arrival of a photographer and a new model. Yes, there was a photoshoot that day! The model wore lolita for the first time, and she was simply gorgeous, hair curled into beautiful locks, and she decided to wear bright red lipstick with the white-blue outfit. She looked so gorgeous. I cannot wait for the photos!
♥ I am preparing for the Yuki Matsuri tea party in Vienna. On a first photo, I was choosing little items for the ruffle packages. There will be 5 accessories packages, each having 2 little Porcelain Doll items inside, plus 2 postcards from Auberginen. And one package with a skirt!
♣ And on the second photo you can see all items I made that week - 5 skirts (on the rack) and a blouse. The lovely bag is from Victorian Catherine and the beautiful skirt on the figurine is from Rabbit Heart. Floral headband from Classy Lady, necklace from Rolling Rocks. Many different indie brands, but such a perfect match! :)

- - -

♥ Takový krásný den to byl! Nejprve návštěva Křehké Figurky, která donesla spoustu nového zboží do obchodu :) Pak jsme společně šli do Tvarůžkové cukrárny, která se specializuje na slané dortíky z olomouckých tvarůžků. Takových dobrot tam měli!
♣ Pak mne navštívila má drahá Kioko a později dorazila i fotografka s modelkou. Ano, ten den se fotilo! Modelka si oblékla lolitu poprvé, ale vypadala překrásně - vlasy natočené do lokýnek, k světlému bílo-modrému outfitu si vzala rudou rtěnku. Vypadala fantasticky. Nemohu se dočkat fotek!
♥ Připravuji se na Yuki Matsuri tea party ve Vídni. Na první fotce můžete vidět doplňky, co jsem vybírala do balíčků do tomboly. Bude 5 balíčků s doplňky, každý má uvnitř 2 věcičky Porcelain Doll a 2 pohlednice od Auberginen. A pak bude ještě velký balík se sukní!
♣ A na druhé fotce vidíte věci, co jsem ten týden ušila - 5 sukní (na štendru) a halenku. Ta roztomilá taška je od Victorian Catherine and krásná sukně na figuríně je od Rabbit Heart. Květinová čelenka od Classy Lady a náhrdelník od Rolling Rocks. Spoustu různých tvůrců, ale perfektně to k sobě ladí! :)pátek 15. ledna 2016

That day, 28.11.2015

Let's look back in time, to end of November 2015, to a Christmas Lolita Meetup in Prague!
♥Although (as a organizator) I always see little things which can be done better next time, I enjoyed a wonderful time in a wonderful company!
♣ There are so many people I want to say thank you. Thank you, my dear friends for lovely christmas gifts. Giant thank you to everyone, who helped in organization of this event: Clarissa, Margueritte, Ketmara, photographers, make-up artists, club Kotelna. Everyone did their best! Thanks also to all beautiful models, who presented outfits in indie brand fashion show. And one special thanks to Louisa, who helped me carry my giant bags to Prague and back to Olomouc again! :)
♥ I am happy I could share the table with Cloudberry Lady and also present her dress and hats on a fashion show. I am also happy I could share the table with Bara no Usagi - their work is extraordinary.


- - -

♥ Přestože (jako organizátor) vidím nedostatky, které by se daly do příště vylepšit... sraz jsem si náramně užila, především díky milé společnosti :)
♣ Chtěla bych poděkovat takové spoustě lidí. Děkuji svým drahým přátelům za krásné vánoční dárky. Obrovské díky patří všem, co se na přípravách srazu podíleli - Clarisse, Margueritte, Ketmaře, fotografům, vizážistkám, klubu Kotelna. Všichni odvedli skvělou práci! Také děkuji krásným modelkám na přehlídce, zvládly to dokonale. A jedno speciální poděkování Louise, která mi pomohla cestovat s mými gigantickými zavazadly vlakem tam i zpátky! :)
♥ Bylo mi ctí prodávat zboží od Cloudberry Lady a též prezentovat její šaty i klobouky na módní přehlídce. A moc ráda jsem sdílela stůl s Bara no Usagi - jejich práce je vyjímečná.


 video by Quaintrelle Georgiana (youtube, blog)