pondělí 5. září 2016

Changes in my life

Drazí přátelé, milí čtenáři,

za pár dní se vdávám, vstoupím do požehnaného svazku s mužem, kterého hluboce miluji. Moci trávit svůj čas po jeho boku je jeden z největších darů, co mi byl v mém životě dán. Se změnou svého jména chci změnit i sebe, stát se někým lepším, někým opravdovějším, dokonalejším. Tato přeměna se nestane ze dne na den, dlouhé měsíce jsem snažila zbavit se špatných a nefunkčních věcí v mém životě, a dlouhé měsíce ještě půjdu po cestě k ideálu mne samé, než budou vidět nějaké výsledky.

Mám před sebou jasnou vizi, co chci dokázat a co chci vytvořit.
Z hloubi srdce a ze všech sil se vynasnažím, aby to byly okouzlující věci, jež obohatí životy druhých.
Udržovat a zdokonalovat náš časopis, Sličnou Antonii.
Naprogramovat novou Lolita Centrálu a vytvořit tak živoucí srdce naší komunity.
Nadále se účasnit a vytvářet lolita setkání, lepší, než ty předchozí.
Vést tento blog a být inspirací pro ostatní.
Nadále se věnovat Porcelain Doll a vylepšit mnohé její aspekty, s nimiž nejsem spokojena.
Pustit se do zcela nového projektu - jedná se o meditační program prosvětlující lidskou duši.

Každé z mých poslání by se dalo rozepsat na dlouhé odstavce, prozatím však zůstanu jen u náčrtku. Více než snění o mých vizích totiž řeknou výsledky mé práce. Přeci jen, vždy je lepší něco zažít, než o tom jen číst.

K mé práci, ke všemu, co jsem vypsala, je nezbytně nutný přístup na Internet. Ten jsem bohužel v minulých měsících měla velmi omezený. Jakmile se vdám, přestěhuji se do bytu se svým drahým manželem, kde konečně od Internetu odříznutá nebudu. Z těchto důvodů i z dalších (finančních, rodinných) jsem se dočasně rozhodla přestěhovat svou šicí dílničku do bytu v Otrokovicích a na prodejně v Olomouci bývat jen pátky a soboty. Dlouze jsem to zvažovala, a momentálně je to nejlepší možné řešení. Nepočítám s tím, že je to řešení konečné, co však bude dál, teď netuším.

Tento krok činím s vědomím, že krokem kupředu. Nikoliv zpět. Věřím, že vše má svůj čas a místo. Mé místo příštího půl roku je po boku novomanžela, nechci (údajně nejkrásnější) začátky manželství trávit v rozdělení. Můj čas příštího půl roku bude investován do programování a tvoření nových systémů, na kterých bude stát můj budoucí život.

Na závěr bych ze srdce chtěla poděkovat všem, jež mne podporují. Být živnostník je těžké. Nechci být negativní, proto si nikdy nestěžuji. Jen chci zdůraznit, jak velice si vážím všech, kdo si u mne něco zakoupí - ať je to velká objednávka či maličkost. Též děkuji mým drahým přátelům, co mě občas pozvou na kafe nebo mi donesou něco dobrého k zakousnutí. Pro mne to znamená víc, než jen milé gesto.

Děkuji vám!

Porcelain Doll Pierrette


Dear friends, dear readers,

I am getting married in few days, I will enter a sacred marriage bond with a man whom I deeply love. To spend my time next to him is one of the biggest treasures I was given in my life. My name will change and I want to change myself with it. I want to become someone better, someone more earnest, more perfect. This change cannot happen in one night, for long months I have been cleaning bad and non-functional things in my life, and long months I will still walk to the ideal of myself, before you see the results.

I have a clear vision what I want to achieve and create.
From the bottom of my heart I will do my best to create amazing things that enrich lives of others.
To continue and make better our magazine, Sličná Antonie.
To program new Lolita Centrala and create a living heart of Czech Lolita community.
Organize Lolita meet-ups, better than my lasts.
Write this blog and be inspirational.
Continue to work for Porcelain Doll and improve many aspects I am not happy with yet.
Start a new project - a meditation program which shines through human soul.


I could write a long article about each of my embassy, but I will keep it just in sketch. Long stories about my visions can't tell as much as final results of my work. It's always better to live something than just read about it.

For my work, for everything I have written above, it is necessary to have an Internet connection. Unfortunately I had very bad one last months. But when I get married and move in new flat with my beloved husband, I will be finally connected. For these reasons and many others (financial, family reasons) I decided to move my sewing atelier to our flat in Otrokovice and be in the boutique in Olomouc only two day per week - Fridays and Saturdays. I was thinking about it a lot, but now it's the best solution. It is definitely not the final solution, but I don't know what will follow.

I make this step with feeling it's a step forward. Not backward. I believe everything has its time and place. And my place next half a year will be by side of my husband, I don't want to spend (supposedly the most beautiful) beginnings of our marriage in separation. My time next half a year will be put into programming and creating new systems, that will run my future life.

In the end I want to thank everyone, who support me. To be an entrepreneur is hard. I don't want to be negative, I never complain. I just want to tell you how much everyone who buys something from me means to me - regardless if it's a big order or a small one.

Thank you!

Porcelain Doll Pierrette